Хүдэлмэриин биржэ

Хүдэлмэриин биржэажалгүйшүүлые бүридхэхэ ба тэдээндэ ажал оложо үгэхэ тухай зууршалагша байгуулга.[1]

Ехэ Британида хүдэлмэриин биржэ

Зүүлтэ Править

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 25.