Хорибуряадуудай яhатанай нэгэн, 11 угуудай холбоон. Буряад Уласта болон Забайкалиин хизаарай Агын Буряадай тойрогто тон олоороо ажаhуудаг юм. Энэ угуудай холбоон Буряад Уласай Хориин аймагта нэрээ үгэһэн байна.

Хори
Түблэрһэн газар орон
Хэлэн аялгуу
Шажан
Түрэл арад түмэн

Урдын урда сагта Хоридой гэжэ нэрэтэй мэргэн 11 хүбүүдтэй байhан байгаа юм. Тэдээнhээнь мүнөө хориин 11 эсэгэ болоно: Галзууд, Хуасай, Хүбдүүд, Гушад, Шарайд, Харгана, Худай, Бодонгууд, Хальбан, Сагаангууд, Батанай,[1] тэдээнhээ 8 эсэгэниин Агын (Забайкалиин) буряад болоно, Байгалhаа холо байжа, 1837 ондо Хориин управаhаа гаража, Нерчинскын мэдээлдэ ороо һэн.

Родоплеменные группы бурят в начале XVII века

Мүн үзэхэ Заһаха

Холбооһон Заһаха

Зүүлтэ Заһаха

  1. ХРОНИКА ТУГУЛДЭР ТОБЫН (Прим. Н. Н. Поппе 5) // Летописи хоринских бурят // Труды института Востоковедения XXXIII. М-Л. АН СССР. 1940 © текст - Поппе Н. 1940