Санкт-Петербург: различия между версиями

Нет описания правки
Санкт-Петербургтахи Оросой Эрдэм Ухаанай Академиин эрдэмэй түб, янза бүриин Эрдэм Шэнжэлгээнэй Хүреэлэнүүд (НИИ), 43 дээдэ һургуулинууд (энэ тоодо [[Санкт-Петербургын гүрэнэй ехэ һургуули]] ба [[Санкт-Петербургын консерватори]]) байдаг. 16 мэргэжэлтэнэй театрнууд (энэ тоодо Мариин театр, Мусоргский нэрэмжэтэ опера ба баледэй театр, Ехэ драмын театр) байна. Олон томо номой сангууд (Оросой үндэһэнэй номой сан, Оросой Эрдэм Ухаанай Академиин номой сан гэхэ мэтэ), 47 музейнүүд (энэ тоодо [[Эрмитаж]], [[Ородой музей]], Оросой Уран Һайханай Академиин Эрдэм-шэнжэлгээнэй музей, Санкт-Петербургын түүхын музей, ОЭУА-иин Ехэ Петрын нэрэмжэтэ анропологи ба этнографиин музей).
 
Санкт-Петербург хото 1703 ондо [[I Пётр|Нэгэдүгээр Пётрын]] зарлигаар байгуулагданхай. 1712-28 ба 1732-1918 оной хоорондо Орос гүрэнэй ниислэл хото байгаа. [[1905 оной хубисхал]], 1917 ондо Санкт-Петербург (Петроград) хотодо [[Февралиин хубисхал|Февралиин]] ба [[Октябриин хубисхал]]нууд мандажа, засаг һэлгэгдэжэ, сагаан хааниие шэрээһээнь татажа буулгаа, тиихэдээ Санкт-Петербургта шэнэ Зүблэлтэ засаг байгуулаа. Ленинград хото [[Дэлхэйн хоёрдугаар дайн|Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай]] үедэ 900 үдэрэй хугасаа соо [[Нацис Германи|фашис германиин]] сэрэгэй бүһэлэлгые тэсэбэ ([[Ленинградай байлдаан]], [[Ленинградай бүһэлэлгэ]]). 1945 ондо герой-хото зэргэтэй болоһон.
 
Санкт-Петербург [[Европо]] түбиин хамагай залуу хото ба Европо түбиин хамагай олон [[хүүргэ]], [[һубаг|далайн һубаг]], [[арал]]тай. Эндэ ниитэ 64 гол, 48 һубаг, эрье хабиин 170 км газар, 100-аад арал, 800 хүүргэ бии.
[[Росси]]ин баруун хэһэгтэ, [[Балтиин тэнгис]]эй [[Финландай булан]]гай хамагай зүүн эрье дээрэ, [[Нева мүрэн]]эй адагта оршоно. Тус уласта томохондо тоосогдохо боомтоо хото, түмэр зам, агаарай замай шухала зангилаа болоод уласдаа [[Москва]]гай дараа 2-т орохо хото юм.
 
Нева мүрэнэй бэлшэрдэхи аралнууд болон хоёр эрьеэр оршохо тус хотодо уһан һубагай һүлжээ ехэдэ хүгжөөһэн. [[Сагаан тэнгис]], [[Днепр мүрэн]], [[Эжэл мүрэн]] хүрэтэр уһан зам татагдаһан байдаг тула [[Каспиин тэнгис]], [[Ураал уула|Ураал]], [[Эжэл мүрэн]]һөө [[Балтиин тэнгис]]тэ гараха гаралга болодог ха юм. Боомтын уһан 11-4 һарада хүлдэдэгшье [[мүльһэн хагалагша онгосо|мүльһэн хагалагша онгосын]] туһаламжатайгаар уһан замаа хадагалһаар байдаг. Хотын түбөөр һубаг, далан һүлжэһэн байдаг, үзэсхэлэнтэй хото тула «Хойто [[Венеци]]»-шье» гэжэ нэрэлдэг.
 
== Түүхэ ==
[[Хойто ехэ дайн]]ай ябасада [[Швеци]]һээ булаан абаһан [[Балтиин тэнгис]], [[Финландай булан]]гай эрьедэхи [[Ингерманланд]]та шэнэ хотые баряа. Мүн хотые хамгаалха зорилгоор [[Петропавловскын бэхилэлтэ|Петропавловскын бэхилэлтые]] бариһан болон 10 000 гаран хүнэй ами наһанай үртэгтэй бодоһон хото гэгдэдэг.
 
1917 ондо гараһан хоер хубисхал болохо [[Февралиин хубисхал]], [[Октябриин хубисхал]] элирүүлэгдэхэ гуламта ба [[большевигууд]] засагай эрхые абажа, Ленин Гүрэнэй Думые тарааһан, хубисхалай түб бэлэй.
 
Орос, [[Финланд]]ай хилэ хажуугаар үнгэрдэг байһан ушар [[Иосиф Сталин]] Финландта хандажа «Ехэ буунай тусхал» газарые СССР-дэ шэлжүүлжэ үгэхые шаардаһаниин Финланд улас арсаһанаар [[1939]] ондо [[Үбэлэй дайн]] гү, али Зүблэлтэ-Финландай дайн гаража байһан түүхэтэй. Финууд һайн байлдаһаншье һаа, [[1940 он]]до СССР-эй хүсэһэн үрэ дүнтэйгээр гал зогсоохо хэрээ байгуулһан юм. Энэнь түбые сахиһан орон байһан Финланд уласые Тэнхэлигэйхидэй талада орохо үүдые нээһэн гэжэ болохо юм. [[Дэлхэйн хоёрдугаар дайн]]ай үедэ Финланд, [[Нацис Герман]]иин арминуудай бүһэлэлгэдэ Ленинград хото 900 оршом хоног хоригдоһон бэлэй. Хүлдэһэн Ладога нуураар дамжуулан хотые хоол хүнэһэн, эм таряагаар залгуулан, бүһэлэлгые дабажа гараһан юм.
 
СССР-эй үедэ хоердохи томо хото болохо Ленинградай Коммунис намай түб хорооной нэгэдүгээр нарин бэшэгэй даргань тус уласта нэрэ нүлөө бүхы албан тушаал байба.
 
[[1998 он]]до [[Царское Село]] байдаг Пушкин хото, [[Кронштадт]] зэргэ ойро оршомой 8 хото, 17 һуурин тус хотодо нэгэдхэһэнээр хотын газар нютаг нилээд тэлэбэ.
 
Тус хотоһоо ОХУ-ын хоердохи юрэнхылэгшэ [[Владимир Путин]] түрэжэ гараһан юм.
 
[[2008 он]]ой 5 һарада ОХУ-ын Үндэһэн хуулиин шүүхэ тус хотодо байрлаха болоһон байна.
 
== Зурагууд ==