Сэнхир хасуури

Сэнхир хасуури (Picea obovata) Байгалай урда эрьеээр, тиихэдэ Зүүн Саяанай хормойгоор, Аршаан курорт шадараар Сибириин эгээл hайхан мододой нэгэн – сэнхир хасуури ургадаг. Юрын хасууриhаа шэлбүүhэнэйнгээ үнгөөр илгардаг. Сэнхир хасуури 400-600 жэлнүүдэй туршада ургадаг. Байкальск хотын барилгын үедэ энэ хасууриин зариман хюдагдаhан байгаа, үлөөшэ зариманиинь целлюлозо-саарhанай комбинадай хаядаhанhаа хатажа захаланхай.

Сэнхир хасуури
Сэнхир хасуури