Свакопмунд — Виндхук (түмэр зам)

Свакопмунд-Виндхук — хуушарhан түмэр зам хоорондуур Свакомпунд ба Виндхук. 1897 онд байгуулагдсан.

Холбооһон Заһаха