Салин (ᠴᠠᠯᠢᠩ; хитадаар 錢糧, qiánliáng) — ажал, албан гүйсэдхэһэнэй түлөө тогтомол олгохо мүнгэн хүнэһэн; хуушан сагта ноёд түшэмэдтэ олгожо байһан амуу, пүнлүү.

ЗүүлтэПравить