Сагай уларил

Сагай уларил гээшэ тухайн сагта, агаар мандалай тодорхой нүхэсэлдэхи бүхы үзэгдэлэй согсые хэлэнэ. Энэ нэрэ томьёо саг, үдэрөөр хэмжэгдэхэ богони хугасаанда хэрэглэгдэдэгээрээ уларилһаа илгаатай болно.

Мадейрадахи һалхи аадар