Роман (< хуушанфранцяар romanz) — үльгэр-туулиин зохёолой томохон түрэл зүйл; түүхэн роман (түүхэн үйлэ ябадалһаа һэдэблэн, түүхэдэ хүн тухай бэшэһэн үргэлжэлһэн үгын зохёол); түүхэн романда улас үндэһэтэнэй ниигэмэй үйлэ ябасые туулиин сараатай дүрсэлдэг бол ажа байдалай романда арад түмэнэй амидаралай нарин зүйлые хүүрнэн үгүүлдэг байна.