Оюун (ᠣᠶᠣᠨ) — хэрэг ябадалые танин мэдэхэ, ухааржа ойлгохо шадабари юм.

Франческо Гойя, «Оюунай нойр мангадхайнуудые үүсхэдэг» (El sueño de la razón produce monstruos), 1797