Обоохой гэр (ᠣᠪᠣᠬᠠᠢ, Монгол: овоохой) һургааг модо бэе бэедэнь түхэреэлүүлэн өөдэнь түшүүлээд, үзүүрнүүдыень нугалан холбожо бүмбэгэр болгоод, дээрэһээнь һэеыгээр хушаһан байра. Буряад хэлэндэ энэ үгэ арадай аман зохёолдо, мүн уран зохёол соошье дайралдана. Иимэ гэр соо ой модотой газарай оротон хамнигад, мүн тэдэнээр хаяа хадхажа һууһан ангууша буряадуудшье үбэлдөө һуудаг байгаа гэжэ багсаахаар.[1]

Типи нэрэтэй лакота яһатанай обоохой

Зүүлтэ Заһаха

  1. Бабуев С.Д., Балһжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 140 х.

Мүн үзэхэ Заһаха