Зэрлиг энжэгэн

Зэрлиг энжэгэн (Equus hemionus hemionus) зэрлиг амитан.

Зэрлиг энжэгэн