Загбар:Forms of government map

Дэлхэйн уласууд засаглалай хэлбэрээр1
     Бүрин юрэнхылэгшын БНУ2      Хахад-юрэнхылэгшын БНУ2
     Парламентын этигэмжые ашаглажа гү, али ашаглалгүй хуули тогтоохо байгуулгаар һунгагдаһан гү, али томилогдоһон гүйсэдхэхэ юрэнхылэгшэтэй БНУ      Парламентын бүгэдэ найрамдаха уласууд2
     Парламентын Үндэһэн хуулита хаанта засаглал (хаанта засаглал нилээд ехэхэн мэдэлгүй)      Парламентын үндэһэн хуулита хаанта засаглал (засагай газарай даргатай болобошье хаанта засаглал нилээд ехэхэн гүйсэдхэхэ ба/гү, али хуули гаргадаг мэдэлтэй)
     Абсолютна хаанта засагта уласууд      Нэгэн намтай уласууд
     Засагай газарай тухай Үндэһэн хуулиин журамнуудые байлгаад абаһан уласууд (жэшээнь сэрэгэй хунтанууд)      Дээрэ байһан системүүдэй али нэгэндэ орохогүй уласууд (жэшээнь түр зуурын засагай газарууд/тодо бэшэ улас түрын байдал)
1 Энэ картые Википедиа жагсаалтын дагуу зохёогдоһон. Эшэ үндэһэниие тэндэһээ харагты.
2 Үндэһэн хуулиараа олон намaй бүгэдэ найрамдаха улас гэжэ тоологдодог хэдэ хэдэн уласые бусад үргэнөөр нь авторитарна улас гэжэ тоолодог. Энэ карта нь зүбхэн засаглалай де-юре хэлбэриие харюулһан, ба арадшалалай де-факто зэргые харюулагүй.