Догмодиалектикада эсэргүү, ямаршье шалгалта шүүмжэлэлгүйгөөр зүбшөөхэ ёһотой, баримта үндэһэгүй, гэршэлэгдээгүй, бодотоор шалгагдаагүй зүйл, һургаал.[1]

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 48.