Гүрөөhэн

Гүрөөhэн (Capreolus pygargus ) зэрлиг томо амитан.