Галуун (Anser ) зэрлиг ба гэрэй томо шубуун.

Галуун