Википеэди:Ниитэ татагалзал

ВИКИПЕЭДИ ӨӨРТӨӨ АГУУЛДАГ МЭДЭЭЛЭЛ ҮНЭН ЗҮБ ГЭЖЭ БАТАЛАМЖА ГАРГАНАГҮЙ

Википеэди гээшэ хүнэй мэдэлгын сан нэгэдхэжэ, арбижуулхын түлөө, һанаагаара ябалгын үндэһэн дээрэ нэгэдэжэ хамтаран бэшэдэг, Интернетдэхи нэбтэрхэй толи юм. Интернет холболтотой хүн бүри энэ түсэлэй агуулгые хубилгажа болоно. Ушар иимэһээ эндэ байдаг мэдээлэлэй мэргэжэлтэнүүд хинажа, үнэн зүб гэдэгые баталнагүй болон зарим мэдээлэл найдабаритай буса байжа болоно.

Хэдыгээр Википеэдидэхи диилэнхи мэдээлэл үнэ сэнтэй, үнэн зүб байдагшье гээд, Википеэди эндэ агуулдаг мэдээлэл үнэн зүб гэһэн баталамжа гаргахагүй.

Алибаа хубита нэмэри оруулагшад, спонсорнууд, администраторнууд, болон бусад Википеэдитэй холбоотой хүнүүд, Википеэдидэ худал гү, али хардаһан мэдээлэл гараһан гү, али эндэ байдаг мэдээлэл ба эндэһээ холбоотой мэдээлэлые ашаглаһантай холбоотой гараһан ямаршье зүйлдэ харюусалга хүлеэнэгүй.