Бланкизмсоциалист-утопист Луи Огюст Бланкиин (1805 — 1881) нэрэтэй холбоотой Франциин хубисхалта хүдэлөөнэй шэглэлтэ; Ленинэй тайлбарилгаар: «Бланкизм хадаа ангиин тэмсэлые буруушаадаг теори ба богоол байдалһаа мултархые пролетариадай ангиин тэмсэлээр бэшэ, харин үсөөбтэр иителлигентнуудэй нюуса хэлсээгээр болоно гэһэн юм.»[1]

Л. О. Бланки (1805-1881).

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 25-26.