Үбшэнүүдэй олон уласай ангилал (МКБ-10; ICD-10)
A01.0 Гэдэһэнэй балнад
ICD-10 онлайн (2019 оной ДЭМБ-ын хубилбари)

Гэдэһэнэй балнад (Гэдэһэнэй тиф), Salmonella typhi (Salmonella enterica серотип typhi) нянгаар үүсхэдэг гэдэһэнэй халдабарита халуун хэжэг үбшэн юм. Балнад хадаа нарин гэдэһэнэй тунгалагай бүридэлые гэмтээжэ, шуһа хордолгото байдалаар ябагдадаг.

Salmonella enterica микропрепаратай зураг

2000 ондо, дэлхэйдэ 21,6 сая хүн гэдэһэнэй балнадаар үбшэһэн, энэ тоо дунда 1 % оршом үхэбэ.