Амбан (ᠠᠮᠪᠠᠨ) — эзэн гүрэнһөө колони хараата орон, можо уласта суулгаһан захирагша. Манжын түрэһөө Монголдо суулгажа байһан түлөөнэй сайд, элшэд сайдшье амбан гэдэг.[1]

Хонконгой амбан захирагшын туг, 1959–1997

Зүүлтэ

Заһаха
  1. О.Сүхбаатар Монгол хэлний харь үгйн толь. Улаанбаатар (1997)