Хойхо


Хойхо (Phalacrocorax) – зэрлиг томо шубуун.