Хас тамга (ᠬᠠᠰ) — дүрбэн үзүүрииень тэгшэ үнсэгөөр нугалһан тоонолжо хэлбэритэй зураг, свастика тэмдэгшье гэнэ. Бүхы бодото юумые хаража, мэдэжэ байдаг Будда бурханай һүлдэ тэмдэг.

Солонгос Вольчжонса дасан