Февралиин хубисхал

Птиа

Февралиин хубисхал (Хоёрдугаар һарын хубисхал, Февралиин буржуа-арадшалһан хубисхал[2]) гэжэ Дэлхэйн нэгэдүгээр дайнай үедэ 1917 оной 3 һарын 8 болоһон Оросой эзэнтэ гүрэндэ эсэргүү хубисхал юм. Романовтан обогой эзэнтэ гүрэн унаад, Оросой эзэн хаан II Николай хаан шэрээнһээ татагалзаба. Һүүлдэнь хэдэн жэл хороондо Октябриин хубисхал ба эрхэтэнэй дайн СССР-эй байгуулхада хүргэбэ. Хубисхалда хубаадалсаһан хүн зон Оросой эзэнтэ гүрэнэй ниислэл байһан Петроградай эхэнэр, ажалшад, сэрэгшэд «Петроград ажалша ба сэрэгшэ депутадуудай зүблэлдэ» нэгэдэбэ.

Февралиин хубисхал

Хаанай сагдаа добтолдог буһалгаашад
Жэл он  1917 он оной 3 һарын 8 [Хуушан стиль 2 һарын 23]— 1917 он оной 3 һарын 3 [Хуушан стиль 2 һарын 16]
Байралал Оросой эзэнтэ гүрэн
Үрэ дагабари Хубисхалшадай илалта
  • Хаанта засагые унагааһан
  • Бүгэдэ найрамдаха засаг байгуулһан
Байлдагша таланууд
Оросой эзэнтэ гүрэн
Хубисхалшад
Ударидагшад
Сергей Хабалов Александр Шляпников
Хохирол
1 443 үхэһэн (Петроград)[1]

Зүүлтэ Править