Улаагана (Ribes rubrum) зэрлиг жэжэ жэмэс.

Улаагана
Алирhан