Луужин: различия между версиями

27 байт добавлено ,  3 года назад
Нет описания правки
 
Луужиниинь суранзан түмэр илтаһан бүхы гэртэй, зүг шигэй барамжаа гаргагша хэрэгсэл юм. Түмэр илтаһан суранзан зүүнь алибаа зүйл рүү хандан хүдэлдэг. [[Компьютер]], [[утаһан]] зэрэг [[сахилгаан]] болон холбооной хэрэгсэл, [[автомашина]], үндэр хүсэдэлэй шугам, [[сахилгаан гүйдэл]] гүйжэ бай утаһан, тэршэлэн буу зэрэгэй ойро оршом луужинг ашаглабал заалта буруу гаража зүг шигые зүб тогтоожо шадахагүйдэ хүрэнэ.
 
ӨөрОндоо нэгэ һанаха зүйл болхадаа байгаалиин үбэрмүсэонсолиг тогтосо бүхы газар ороныеорониие һайн шудалжа мэдэжэ байжа луужинглуужингые ашаглаарайашаглаажа болохо. Тухайлбал түмэр, түмэрэй хүдэр голлоһон эрдэс баялигтай газар луужин буруу зааха тохёолдолдотохёолдолшье байдагые анхаарханьанхархань зүйтэй. Тиимэһээ байгаалиин баялиг ордуудыеордонуудые тэмдэглэһэн газарай зургыезурагые харисуулан үзэхэ, тухайн газар ороной онсолигые уридашалануридшалан асуужа шудалһан байха ушартай.
 
== Зүүлтэ ==
15 230

правок