Болбосорол: различия между версиями

м
== Болбосоролой тодорхойлолтууд ==
[[Файл:Gap Year - India - Teaching at a Tibetan Monastery2.jpg|thumb|left|[[Дасан]]ай хэшээл ([[Энэдхэг]])]]
* Ниигэмэй гишүүнэй хубида хүнэй эзэмшэһэн мэдэлэг, шүтлэг, уралиг, ёһо һуртахуун, дадал зуршалай нэгэдэлые соёл гэхэ бүгөөдболон түүные ниигэмэй захяалгад ниисүүлэн нэгэ үеһөө нүгөө үедэ дамжуулха хэрэгсэлые болбосорол гэжэ ойлгоно.
* Болбосорол гэдэгэй доро түүхээр бии болоһон, ниигэмэй ухамсарта зохихо хэмжээгээр һууһан, ямар нэгэн түгэс дүрдэ зорюуд шиглүүлэн бэе хүнэй оюун һанаа, бэе билдар, ниигэмэй шэнжые түлэбшүүлхэ бүхы лэ үйлэ ябасые ойлгоно.
* Агуулга нь эцсийн эцэст тухайн нийгмийн нийгэм эдийн засаг, улс төрийн байгууламж, түүний материал техникийн түвшингээр тодорхойлогдох шинжлэх ухааны мэдлэг чадвар, дадал, зан суртахууны үнэт зүйл, биеэ авч явах хэм хэмжээг нийгмийн гишүүдэд эзэмшүүлэх үүрэг бүхий сургалт, хүмүүжлийн бие даасан тогтолцоог боловсрол гэж ойлгоно.