Джон Локк: различия между версиями

Мүн Джон нэрэтэй Локкой эсэгэ, [[Англи эрхэтэнэй дайн]]ай эхин үедэ Уласай Ехэ Хуралай хүсэнэй түлөө морин [[ахалагша]]ар үйлэшэлжэ байһан улас түрын хуулиша, бэшэг хэрэгэй ажалтан. Тэрэнэй эжи Агнес Киин байһан юм. Эсэгэ эхэ хоёр [[пуританшууд]] байба. Локк тухай арбан хоёр милиин [[Бристоль]]һаа Рингтон Сомерсетда сүмэдэ бол заахан обоохой гэртэ 1632 оной 8 һарын 29 түрэһэн. Тэрэ эгээн үдэртэ [[хэрээснэг бололго|хэрээснэг болоһон]] юм. Удалгүй Локкой түрэһэнэй дараа, гэр бүлын талаарха долоон милиин зайда үмэнэдэ Локк Беллутон хүдөө орон нютагай Тюдор гэртэ үсэһэн бол Бристолиин, Пенсфорд [[заха зээли]]ин хотодо шэлжэн ерэһэн юм.
 
Эрхэ сүлөөнэй гүн ухаанша гэгдэдэг тэрэ Англиин баруун урда нютагай бишыхан хотоһоо гаралтай хүн. [[Оксфордой дээдэ һургуули]]ин Христын сүмын колледжда һуралсаба. Залуу Локк анхандаа [[Анагааха ухаан]] һонирхон һудалжа, Оксфордой дээдэ һургуулиин магистрын зэргэ хамгаалһан болоод энэ зуураа нэгэн найзынхаа нүлөөгөөр гүн ухаанда татагдаба. 1688 оной хубисхалай дараа ара арһаа залгуулан маша олон зохёол хэблүүлһэн болоод тэдэ мүнөөемүнөө хүрэтэр шудалагдаһаар байна. Бүрин хэмжээгээр ботилһон 30 ном боложо гараһан байдаг.
 
Шефтсбериин гүн <small>(Earl of Shaftesbury)</small> нэрын үмэнһөө Локк Хойто Америкын [[Каролина можо|Каролина можын]] хубида Үндэһэн хуули болбосоруулхада оролсоһон. («Fundamental Constitutions of Carolina»).<ref>[http://plato.stanford.edu/entries/locke/ John Locke]</ref>
Алибаа сэдьхэгшэ шэнжэлэгшэ байхые дээдын габьяанда тоосодог боло Локк философиин либерализм, танин мэдэхын онолой
эмпиризмын үндэһэлэгшэ болон мүнхэрһэн юм. Иимэдээшье тэрэ [[сэдьхэл шудалал]]ай хүгжэлдэ мүн баһа түлихэсэтүлхисэ абашарһанасарһан байдаг.
 
== Холбооһон ==