Джон Локк: различия между версиями

Нет описания правки
 
== Намтар ==
Мүн Джон нэрэтэй Локкой эсэгэ, [[Англи эрхэтэнэй дайн]]ай эхин үедэ Уласай Ехэ Хуралай хүсэнэй түлөө морин [[ахалагша]]ар үйлэшэлжэ байһан улас түрын хуулиша, бэшэг хэрэгэй ажалтан. Тэрэнэй эжи Агнес Киин байһан юм. Эсэгэ эхэ хоёр [[пуританшууд]] байба. Локк тухай арбан хоёр милиин [[Бристоль]]һаа Рингтон Сомерсетда сүмэдэ бол заахан обоохой гэртэ 1632 оной 8 һарын 29 түрэһэн. Тэрэ эгээн үдэртэ [[хэрээһэхэрээснэг зүүлгэбололго|хэрээһэхэрээснэг зүүһэнболоһон]] юм. Удалгүй Локкой түрэһэнэй дараа, гэр бүлын талаарха долоон милиин зайда үмэнэдэ Локк Беллутон хүдөө орон нютагай Тюдор гэртэ үсэһэн болобол Бристолиин, Пенсфорд [[заха зээлиинзээли]]ин хотодо шэлжэн ерэһэн юм.
 
Эрхэ сүлөөнэй гүн ухаанша гэгдэдэг тэрээртэрэ Англиин баруун урда нютагай бишыхан хотоһоо гаралтай хүн. [[Оксфордой дээдэ һургуули]]ин Христын сүмын колледжда һуралсаба. Залуу Локк анхандаа [[Анагааха ухаан]] һонирхон һудалжа, Оксфордой дээдэ һургуулиин магистрын зэргэ хамгаалһан болоод энэ зуураа нэгэн найзынхаа нүлөөгөөр гүн ухаанда татагдаба. 1688 оной хубисхалай дараа арара арһаа залгуулан маша олон зохёол хэблүүлһэн болоод тэдэгээртэдэ мүнөөе хүртэлхүрэтэр һудалагдаһааршудалагдаһаар байна. БүрэнБүрин хэмжээгээр ботилһон 30 ном боложо гараһан байдаг.
 
Шефтсбериин гүн <small>(Earl of Shaftesbury)</small> нэрын үмэнһээүмэнһөө Локк Хойто Америкын [[Каролина можо|Каролина можын]] хубида Үндэһэн хуули болбосруулхадаболбосоруулхада оролсоһон. («Fundamental Constitutions of Carolina»).<ref>[http://plato.stanford.edu/entries/locke/ John Locke]</ref>
 
ТэрээрТэрэ сагаашлахасагаашалха үедэ олоһон уушаганайуушханай үбшэнһээүбшэнһөө боложо наһа бараһан юм. Хүнэй оюун ухаанай тухай туршалта хэмээхэгэһэн томоохонтомо ажал шууд лэ алдар хүндэйхүнды орголдоорьёлдо абаашаба. Улас түрын хубида болобосруулһанболобосоруулһан философиин хубида болобосруулһан онол олон ороной үндэһэн хуулиин дэбсэгэрдэбисхэр боложо үгэһэн байна.
Алибаа сэтьгэгшэсэдьхэгшэ шэнэшлэгшэшэнжэлэгшэ байхые дээдын габьяанда тоосодог боло Локк философиин либерализм, танин мэдэхүйнмэдэхын онолой Эмпиризмын үндэһэлэгшэ болон мүнхэрһэн юм. Иимэдээшье тэрээр сэтьгэл судлалай хүгжэлдэ мүн баһа түлхэсэ абашарһан байдаг.
эмпиризмын үндэһэлэгшэ болон мүнхэрһэн юм. Иимэдээшье тэрэ [[сэдьхэл шудалал]]ай хүгжэлдэ мүн баһа түлихэсэ абашарһан байдаг.
 
== Холбооһон ==