Дезоксирибонуклеинай хүшэл: различия между версиями

Нет описания правки
[[Файл:ADN animation.gif|thumb|right|ДНХ-эй хос спираль бүтэсэ]]
'''Дезоксирибонуклеинай хүшэл''' (ДНХ) гээшэ мэдэгдэжэ бай бүхы [[махабад|амиды махабадмахабадуудай]]уудай ургалта хүгжэлтэ, ажаллалгада ашаглагдадаг [[генетикэ|генетикын]] заабаринуудые агуулһан [[нуклеинай хүшэл]] юм. Дезоксирибонуклеинай хүшэлэй [[молекула]]нуудай гол үүргэ удаан хугасаада [[Мэдээлэл|мэдээлэлые]] хадагалдаг ба энэнь [[эс]]эй бүрилдэхүүн хэһэгүүдые тухайлбал [[уураг|уурагууд]]ууд болон [[РНХ]]-эй молекулануудые угсарха заабаринуудые агуулдаг ушарһаа ДНХ-ые ехэбшэлэн барилгын план зурагуудай суглуулгатай адлидхадаг. Генетикын энэ мэдээлэлые агуулдаг ДНХ-эй хэһэгүүдые [[ген]] гэдэг. Гэхыдээ бусад ДНХ-эй дараалалнууд бүтэсын зорюулалтатай байдаг гү, али энэ генетикын мэдээлэлые хэрхэн ашаглахые зохисуулхада хэрэглэгдэдэг.
 
Химиин хубида ДНХ [[нуклеотид]] гэһэн энгын нэгэжэнүүдһээ бүридэһэн, [[эстер]]эй холбоогоор холбогдоһон саахар болон фосфатын нэгэдэлһээ бүридэһэн нюрган бүхы хоёр ута [[полимер]]һоо тогтодог. Эдэ хоёр хэлхеэ холбоон бэе бэетэйгээ параллел болобошье шэглэл эсэргүү оршодог. Саахар бүридэ дүрбэн түрэлэй молекулануудай нэгэ холбогдоһон байха ба эдые [[нуклеоһуури|һууринууд]] гэдэг. Гол нюргые дахан байрлаха эдэ дүрбэн һууриин дараалалынь мэдээлэлые кодлодог. Энэ мэдээлэлые [[генетик код]]ые ашаглан уншадаг. Генетик код протеинуудта байха [[аминохүшэл]]эй дараалалые тодорхойлжо үгэдэг. Кодые ДНХ-эй хэһэгүүдые холбогдохо нуклеинай хүшэл РНХ-рүү хуулбарилха замаар уншадаг. Энэ процессые генетик хүрбүүлэлгэ гэдэг. Тэдэ РНХ молекулануудай ехэнхи протеиниие ниилэгжүүлхэдэ ашаглагдадаг ба харин бусад бүтэсэнүүд болохо жэшээлбэл [[рибосома]] шууд ашаглагдадаг.
 
[[Категори:Биологи]]