Богоолшолго: различия между версиями

Нет описания правки
 
Оршон үеын богоолуудые хэдэн ангилалда хубаажа болоно:
*[[CэрэгСэрэг]] гү, али '''комбатант''' дайнай ажаллагаанд оролсогшод. Тэдэ зэр зэбсэг, буу һомониие зөөжэ үгэхэһөө гадна өөрһэдөө хулгайлһан хүнүүдэй талада хүсэндэ абатан тулалдадаг. Жэшээлбэл, [[Уганда|Угандын]] газар нютаг дээрэ “Бурханиие абраха арми” иимэ богоолнуудай хүсые ашаглан тулалдадаг.
*'''Секс богоолнууд'''
*'''Ажалшад'''. Тэдэниие түб газарһаа холо дүүжэм газарта тусхай хашаа хороондо, хүсэлэн хамгаалалтын доро ажаллуулдаг. Уула уурхай, [[алтан|алта]] зэргэ ямар нэгэ [[түүхэй эд]] олборлодог ордо газарнуудта бага наһанай хүүгэдүүдэй хүдэлмэриие мүлжэхэ үзэгдэл түгээмэл байна. Зарим ордо газарынь баруун хүгжэнгүй оронуудай бизнесмэнэй үмсэ байхань үсөөнгүй.