Богоолшолго: различия между версиями

1132 байта добавлено ,  6 лет назад
Нет описания правки
[[File:Modern incidence of slavery.png|thumb|Оршон сагай богоолшолгын тохёолдол]]
Хүн түрэлхитэнэй шэбшэг болоһон богоолшолго оршон үедэшье арилаагүй хэбээр. Мүнөөнэй даяаршалһан [[неолиберализм|неолибералис]] [[арадшалал|арадшалһан]] ([[капитализм|капиталис]]) ниигэмэй үедэ «сүлөөтэ» гэжэ нэрлэһэн хубиин эзэдэй [[телевидени]], [[хэблэл мэдээлэл]]эй хэрэгсэлнүүдээр мүнөө үедэ богоолшолгын бодито байдал, мүн шанарые нюудаг.
 
Соёлоороо гайхуулдаг [[Европо]] түбидэшье богоолнууд бии, эндэ 400 мянгаһаа 1 сая хүн боолшологдожо байна. Юунэй үмэнэ эндэ секс богоолнууд ороно. Гэмтэ бүлэглэлнүүд голдуу тэдэниие хууран мэхэлжэ, торондоо оруулдаг. Тэрэнэр [[АНУ]], [[Израиль]], [[Турк улас|Турци]], [[Хитад]], [[Хонконг]]тошье иимэ үзэгдэл газар абаһан. Бага наһанай охин басагадуудые богоолой худалдаашадһаа гү, али эсэгэ эхэһээнь худалдан абадаг бол наһанда хүрэһэн хүнүүдыешье загбарай болон ажалшаг зуушалагша агентлигуудаар дамжуулан наймаалсаха гү, али хүсэн хэрэглэн хулгайлдаг ажа. Иимэһээ богоолшолго гэһэн шэвшэгтэ үзэгдэл арилталаа үды байна.
 
Оршон үеын богоолуудые хэдэн ангилалда хубаажа болоно:
*[[Cэрэг]] гү, али '''комбатант''' дайнай ажаллагаанд оролсогшод. Тэдэ зэр зэбсэг, буу һомониие зөөжэ үгэхэһөө гадна өөрһэдөө хулгайлһан хүнүүдэй талада хүсэндэ абатан тулалдадаг. Жэшээлбэл, [[Уганда|Угандын]] газар нютаг дээрэ “Бурханиие абраха арми” иимэ богоолнуудай хүсые ашаглан тулалдадаг.
*'''Секс богоолнууд'''
*'''Ажалшад'''. Тэдэниие түб газарһаа холо дүүжэм газарта тусхай хашаа хороондо, хүсэлэн хамгаалалтын доро ажаллуулдаг. Уула уурхай, [[алтан|алта]] зэргэ ямар нэгэ [[түүхэй эд]] олборлодог ордо газарнуудта бага наһанай хүүгэдүүдэй хүдэлмэриие мүлжэхэ үзэгдэл түгээмэл байна. Зарим ордо газарынь баруун хүгжэнгүй оронуудай бизнесмэнэй үмсэ байхань үсөөнгүй.