Богоолшолго: различия между версиями

1639 байт добавлено ,  6 лет назад
Нет описания правки
 
== Мүнөө үеын богоолшолго ба богоолой худалдаа ==
[[File:Modern incidence of slavery.png|thumb|Оршон сагай богоолшолгын тохёолдол]]
Хүн түрэлхитэнэй шэбшэг болоһон богоолшолго оршон үедэшье арилаагүй хэбээр. Мүнөөнэй даяаршалһан [[неолиберализм|неолибералис]] [[арадшалал|арадшалһан]] ([[капитализм|капиталис]]) ниигэмэй үедэ «сүлөөтэ» гэжэ нэрлэһэн хубиин эзэдэй [[телевидени]], [[хэблэл мэдээлэл]]эй хэрэгсэлнүүдээр мүнөө үедэ богоолшолгын бодито байдал, мүн шанарые нюудаг.
 
Оршон үеын богоолуудые хэдэн ангилалда хубаажа болоно:
*Cэрэг гү, али '''комбатант''' дайнай ажаллагаанд оролсогшод. Тэдэ зэр зэбсэг, буу һомониие зөөжэ үгэхэһөө гадна өөрһэдөө хулгайлһан хүнүүдэй талада хүсэндэ абатан тулалдадаг. Жэшээлбэл, [[Уганда|Угандын]] газар нютаг дээрэ “Бурханиие абраха арми” иимэ богоолнуудай хүсые ашаглан тулалдадаг.
*'''Секс богоолнууд'''
*'''Ажалшад'''. Тэдэниие түб газарһаа холо дүүжэм газарта тусхай хашаа хороондо, хүсэлэн хамгаалалтын доро ажаллуулдаг. Уула уурхай, [[алтан|алта]] зэргэ ямар нэгэ [[түүхэй эд]] олборлодог ордо газарнуудта бага наһанай хүүгэдүүдэй хүдэлмэриие мүлжэхэ үзэгдэл түгээмэл байна. Зарим ордо газарынь баруун хүгжэнгүй оронуудай бизнесмэнэй үмсэ байхань үсөөнгүй.
**'''Һуулгамарша ажалшад''' богоолнуудай өөр нэгэ ангилал болоно. Тэдэ хоол ундан хэжэ, угаалга сэбэрлэлгые хэдэг.
 
== Зүүлтэ ==