Ниигэм: различия между версиями

1471 байт добавлено ,  6 лет назад
Нет описания правки
 
«Ниигэм» гэһэн ойлголто, түүниин удха, агуулгые элирхылхэ олон талата асуудалые «Монгол ниигэм», «Америкын ниигэм», «Хүнэй ниигэм», «Ниигэм бол хүнүүд», «Ниигэмэй бүлэг», «Ниигэмэй харилсаа», «Ниигэмэй хүгжэл», «[[Эргэнэй ниигэм]]» гэхэ мэтэ нэрэ томьёо, ухагдахуунаар тодорхойлон хэлэлсэдэг.
 
[[Файл:Gu Hongzhong's Night Revels 1.jpg|thumb|800px|center|Гу Хунчжунай «Үдэшын найр» Энэ уран зураг бүхэ ниигэмын нэгэ оршондо [[албан|албан хаагша]], [[хүгжэм]]шэд, [[лама]]нар, хүүгэд, айлшад, болон эзэнүүд харуулдаг. Энэ саг хугасаанай [[Тан улас]] ниигэмэй бүтэсэдэнь гүн гүнзэгы харагдаха шиг болодог.]]
 
== Түүхын шатанууд ==
* Ниигэмэй оршон тогтоножо, хүгжэхын үе гү, али хүнүүд ниигэмдэ нэгдэн ниилэмэл ниигэмэй зохёон байгуулалта, хамтын амидаралаар хүгжэһэн үе
Оршон үеын [[ухаанта хүн|оюун ухаанта хүн]] 50 мянгаһаа 40 мянган жэлэй тэртээ гараһанаар ниигэм бүрилдэн бии болохо үндэһэн һуури табиһан болоод тэрэ үеын ниигэмынь хүй нэгэдэлэй обог, аймтын байгуулалда үндэһэлһэн, [[эд хүрэнгэ]], анги дабхараанай илгарал гараагүй, түрэ гараагүй «[[Анха балар сагай ниигэм]]» байба.
 
=== Анха балар сагай ниигэм ===
Анха балар сагай ниигэм 50-40 мянган жэлэй үмэнэ гараһан
* обог түрэлэй холбоо
* ниигэмэй обогой зохёон байгуулал
* ниигэмдэ эд хүрэнгын илгаа гараагүй
* анги дабхараа, түрэ гараагүй
 
=== Ниилэмэл ниигэм ===
Ниилэмэл ниигэм 10-6 мянган жэлэй үмэнэ гараһан
* хүнүүдэй хоорондын олог янзын тогобортой үргэн холбоо
* ниигэмэй илгарал-давхараажал анги дабхараа хүрэнгэтэй ба хүрэнгэгүй, ударидагша ба удирдуулагша хүнүүд гэхэ мэтэ
* ниигэмые олон түбшэндэ ударидаха түрэ засаг, эрхэ мэдэлэй илгаа бии болоһон
 
== Зүүлтэ ==