Болбосорол: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  6 лет назад
Нет описания правки
'''Болбосорол''' - [[эрдэм]], уран шадабари эзэмдэшэһэн байха удха<ref>[http://www.consultant.ru/popular/edu/43_1.html Закон Российской Федерации «Об образовании»]</ref>.
 
Болбосоролые шухам ямар түбшэндэ асуудалые абажа үзэжэ байгааһаа хамааршье өөр өөрөөр тодорхойлхо боломжотой. Хэрбээ хуби хүнэй түбшэндэ буюу ябасуу удхаар абажа үзэбэл болбосоролонь "хүнэй өөрыгөө болбосоруулжа хүгжүүлхын тулда ухамсартайгаар хэжэ байгаа танин мэдэхэ үйлэ ажалалгаа, түүнэй үрэ дүн" гэжэ тодорхойлжо болоно. Харин [[ниигэм]]эй түвшэндэ буюу үргэн удхаарань абажа үзэжэ байгаа тохёолдолдо болбосоролые "эргэдэй һуража болбосорхо, хүгжэхэ эрхээ эдлэхэдэнь түрэ, ниигэмэй зүгһээзүгһөө дэмжэлгэ үзүүлжэ байгаа үйлэшэлгээ, түүнэй үрэ дүн" гэжэ тодорхойлжо болоно.
 
Болбосорол олгохо орошон бүрдүүлхэнь һурган хүмүүжүүлэгшын гол ажал юм. Олон түрэлэй болбосорол байдаг:
== Болбосоролой тодорхойлолтууд ==
[[Файл:Gap Year - India - Teaching at a Tibetan Monastery2.jpg|thumb|left|[[Дасан]]ай хэшээл ([[Энэдхэг]])]]
* Ниигэмэй гишүүнэй хубида хүнэй эзэмшэһэн мэдэлэг, шүтлэг, уралиг, ёһо һуртахуун, дадал зуршалай нэгэдэлые соёл гэхэ бүгөөд түүные ниигэмэй захяалгад ниисүүлэн нэгэ үеһээүеһөө нүгөө үедэ дамжуулха хэрэгсэлые болбосорол гэжэ ойлгоно.
* Болбосорол гэдэгэй доро түүхээр бии болоһон, ниигэмэй ухамсарта зохихо хэмжээгээр һууһан, ямар нэгэн түгэс дүрдэ зорюуд шиглүүлэн бэе хүнэй оюун һанаа, бэе билдар, ниигэмэй шэнжые түлэбшүүлхэ бүхы лэ үйлэ ябасые ойлгоно.
* Агуулга нь эцсийн эцэст тухайн нийгмийн нийгэм эдийн засаг, улс төрийн байгууламж, түүний материал техникийн түвшингээр тодорхойлогдох шинжлэх ухааны мэдлэг чадвар, дадал, зан суртахууны үнэт зүйл, биеэ авч явах хэм хэмжээг нийгмийн гишүүдэд эзэмшүүлэх үүрэг бүхий сургалт, хүмүүжлийн бие даасан тогтолцоог боловсрол гэж ойлгоно.