Джон Локк: различия между версиями

Нет описания правки
Эрхэ сүлөөнэй гүн ухаанша гэгдэдэг тэрээр Англиин баруун урда нютагай бишыхан хотоһоо гаралтай хүн. [[Оксфордой дээдэ һургуули]]ин Христын сүмын колледжда һуралсаба. Залуу Локк анхандаа [[Анагааха ухаан]] һонирхон һудалжа, Оксфордой дээдэ һургуулиин магистрын зэрэг хамгаалһан бүгөөд энэ зуураа нэгэн найзынхаа нүлөөгөөр гүн ухаанда татагдаба. 1688 оной хубисхалай дараа ар арһаа залгуулан маша олон зохёол хэблүүлһэн бүгөөд тэдэгээр мүнөөе хүртэл һудалагдаһаар байна. Бүрэн хэмжээгээр ботилһон 30 ном боложо гараһан байдаг.
 
Шефтсбериин гүн <small>(Earl of Shaftesbury)</small> нэрын үмэнһээ Локк Хойто Америкын [[Каролина можо|Каролина можын]] хубида Үндэһэн хуули болобсоруулахадаболбосруулхада оролсоһон. («Fundamental Constitutions of Carolina»).<ref>[http://plato.stanford.edu/entries/locke/ John Locke]</ref>
 
Тэрээр сагаашлаха үедэ олоһон уушаганай үбшэнһээ боложо наһа бараһан юм. Хүнэй оюун ухаанай тухай туршалта хэмээхэ томоохон ажал шууд лэ алдар хүндэй орголдо абаашаба. Улас түрын хубида болобосруулһан философиин хубида болобосруулһан онол олон ороной үндэһэн хуулиин дэбсэгэр боложо үгэһэн байна.