Нэгэдэһэн Үндэһэтэнэй Байгуулга: различия между версиями

Нет описания правки
'''Нэгэдэмэл Үндэhэнэй Байгуулга''', '''НҮБ''' — [[Уласхоорондын Байгуулга]] НҮБэй олон уласай хуули, экономикын хүгжэлгэ, аюулгүй байдал түлөө, олон уласай хоорондын найрамдалай түлөө, олониитэ асуудалнууд харилсаа, арад зоной эдлэл хамгаалха түл хүнэй хамтаржа ажаллаха зорилго байгуулагдаhан юм. Дэлхэйн хоёр дахинхоёрдохи дайнай сагта ГитлерыеҺитлерые эсэргүү коалицын (ведушиегол участникихабаадагшад) голлохо оролсогhодайоролсогуудай НҮБ-айэй hуури ба байгууламжа болбосоруулhан байгаа. 1942- ондо январын hарынянвариин 1-нддэ НэгэдэиэлНэгэдэмэл Үндэhэнэй диклорацидеклараци гарын үсэг зураhан хадаа "Нэгэдэмэл Үндэhэнэй" гэhэн нэрэ анханай түрүүшын удаа гаргаhан юм. Сан-Франциско хотодо 1945- ондо апрель hарынhааhараhаа июнь hарынhара хүрэтэр хурал яабахаябаха хадаа, үнгэрхэдөө НҮБ-айэй дүрим гарын үсэг зураhан байhан, гэхэтэ октябариин hарыноктябриин 24-ндэдэ албан ёhөөр байжа эхилhэн. Мүнөө үе энэ үдэр эхэ НҮБ-айэй hайндэр жэл бүри тэмдэглэдэг байгаа. 2001- ондо НҮБ НобелевскайНобелевскэ преми "?юунэй түлөө?" түлөө абаhан, теэд ганса НҮБ бэшэ НҮБ ба НҮБ-айэй ГенеральнайГенеральна секретарь Кофи АннондаАннанда НобелевскайНобелевскэ преми үгэhэн. Баhал 1988- ондо НҮБ-ай эй сэрэгүүд НобелевскайНобелевскэ преми абаhан байна.
 
[[File:United Nations Members.svg|thumb|center|500px|<center>НҮБынь гишүүн оронууд </br><small>[[Антарктид]] нь төр, засгийн газаргүй; [[Баруун Сахар]]ын улас төрийн харьяалал маргаантай; НҮБ одоогоор [[Тайвань]] ба [[Косово]]гийн газар нутгийг [[Хитад Улас]] ба [[Серби]] тус тус харьяалагддаг гэж тооцдог.</small></center>]]
 
 
== НҮБ-айэй Юрэнхи Ассамблей ==
Юрэнхи Ассамблей болбол зүбшөөлгэнэй, зүблэлэй ба захиргаанай ажалай гэhэн НҮБ-айэй зэбсэг мүн. Юрэнхи Ассамблей хайшан гэхэ уласхоорондын хамтын ажаябадал найрамдалай ба аюулгүй байдал түлөө харадхараад бүтэмжэгдэдэгбүтээмжэгдэдэг байгаа. Тиигээд НҮБ-айэй "Аюулгүй байдал" ба "Социальна Экономическээкономическэ" советэнүүдэсоветнүүдэй хубилдагтай орологшод hунгалдадаг юм. Аюулгүй байдал советэhээсовеэдэй рекомендасарааррекомендацаар Юрэнхи секритаригаасекретаряа табидаг. Аюулгүй байдал советэсовеэд хамта уласхоорондын НҮБ-айэй Шүүригай (судай) орологшод hунгалдадаг юм.
 
== Холбооһон ==
491

правка