Табан улас арбан ханлигуудай үе

Табан улас арбан ханлигуудай үе (хитад хилбар: 五代十国, уламж.: 五代十國, пиньинь: Wǔdài Shíguó, 907—960), Хойто Хитад нютагта Тан улас унаһан үеһээ эхилэн Сун улас байгуулагдаха үе юм. Сун улас байгуулагдаһан үеһээ хойшо хорин жэл үнгэржэ байжа Урда Хитадай бишыхан уласуудые бүрин эзэлжэ шадаһан Сун улас байгуулагдаһанаар бүхы Хитад орон нэгэдэһэн улас болоо гэһэн үгэ бэшэ юм. Табан улас дотор дараахи уласууд ороно.

Табан уласуудһаа һүүлшын улас болон тэрэ үеын (951—960) ханлигууд:
  Хойто Хань (北漢)
  Хожомой Шу (後蜀)
  Цзиннань (荆南)
  Урда Хань (南漢)
  Урда Тан (南唐)
  У Юэ (吳越; Ngô Việt, Нго Вьет)
болон ондоо уласууд:
  Упин можо (武平節度使)
  Цинъюань можо (清源軍節度使)

Табан уласууд:

Арбан ханлигууд: