Сэхээтэд гээшэ дээдэ болбосоролтой эрдэм номой ажал хэдэг, эрдэм ухаан, техникэ, соёлой талаар тусхай мэдэлгэтэй оюунай хүдэлмэри эрхэлдэг хүнүүд юм. Сэхээтэд статусай анги болоод, гүрэнэйнгөө ударидаха үүргые дүүргэхэ ёһотой.[1] Сэхээтэд дунда уран зураашад, һургуулиин багшанар, эрдэмтэд, уран зохёогшод, сурбажалагшад, эмшэд гэхэ мэтэ ороно.

ЗүүлтэПравить

  1. "Intelligentsia" in Merriam-Webster Online