Гангстер хадаа АНУ-та дээрмэшэнэй бүлгэмдэ хабаадагша, бандит.[1]

Аль Капоне - алдарта Чикагогой гангстер

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 38.