Газар зүйн һольбосол

Газар зүйн һольбосол (ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ) гү, али географиин координадууд (ᠾᠧᠣᠭᠷᠠᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠻᠣᠣᠷᠳᠢᠨᠠᠲ᠋ ᠤᠳ) гээшэ шэгнүүрэй линиин уруудам анхаралда абтангүй хадаа геодезиин ба астрономиин һольбосолой тухай юрэнхы ойлгосо юм[1]. Ондоогоор хэлэбэл, газар зүйн һольбосолые тайлбарилха хадаа Дэлхэй бүмбэрсэг юм шэнги гэжэ һанагдадаг. Газар зүйн һольбосол Дэлхэйн гадаргуу дээрэ ямар нэгэ сэгэй байрлалые харуулна. Газар зүйн һольбосол бүмбэрсэг һольбосолой системын гуримай ёһоор баридаг. Ондоо гарагуудташье, тэнгэри огторгой дээрэшье адли һольбосолые хэрэглэдэг.

Үргэриг (хэбтэхэ шугамууд, зүүн зураг), утаригые (бодохо шугамууд, баруун зураг) харуулдаг дэлхэйн схемэ

Мүн үзэхэПравить

ЗүүлтэПравить

  1. ГОСТ 22268-76 «Геодезия. Термины и определения»